Αυτοκίνητο-Μοτό

Είναι γνωστό ότι το απρόοπτο είναι αναπόσπαστο στοιχείο στη ζωή, πόσο μάλλον σχετικά με το όχημά μας με το οποίο οι περισσότεροι περνάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Η ασφάλιση κάθε οχήματος είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας. Η σημασία της έγκειται στο ότι ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Για αυτό ακριβώς θα πρέπει αφενός η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας που θα συνεργαστούμε και αφετέρου ο συνδυασμός των κινδύνων που θα καλύψουμε, φυσικά πάντοτε με γνώμονα το οικονομικό μας συμφέρον, να μας έξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη χρήση του οχήματός μας, στηριζόμενοι στην εξασφάλιση που μας παρέχει το συμβόλαιο μας.Η ασφάλιση του οχήματός μας σχετίζεται άμεσα με:

1. Το κόστος των ζημιών που πιθανά θα προκαλέσει ο οδηγός σε τρίτους.
2. Το κόστος από καταστροφή ή απώλεια του οχήματος από πιθανή ολική ή μερική κλοπή, πυρκαγιά, βανδαλισμό ή καιρικά φαινόμενα
3. Το κόστος που μπορεί να προκύψει από νομικής φύσεως αντιδικίες.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Καλύπτεται, υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο 489/76, η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού συνεπεία πρόκλησης σωματικής βλάβης ή/και υλικής ζημίας από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. Καλύπτεται, επίσης, η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και του κατόχου σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατόπιν κλοπής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, υπό την προϋπόθεση καταγγελίας του συμβάντος. Δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση η αστική ευθύνη του προσώπου που από πρόθεση προκάλεσε ατύχημα.

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ

Καλύπτονται υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες προκληθείσες σε τρίτους συνεπεία χρήσης συστήματος ρυμούλκησης.

3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού συνεπεία πρόκλησης σωματικής βλάβης ή/και υλικής ζημίας από τη χρήση του ασφαλισμένου οχήματος ως εργαλείου (π.χ. φορτηγό αυτοκίνητο μετά χρήσεως γερανού).

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ

Καλύπτονται υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες προκληθείσες σε τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξη που εκδηλώθηκε στο ασφαλισμένο όχημα.

5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες ή οι σωματικές βλάβες προς τρίτους από την κίνηση του ασφαλισμένου οχήματος εντός φυλασσόμενων χώρων (προβλήτες, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις, κλπ), ή/και κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωσή του σε ή εντός οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς (πλοίο, τρένο κλπ).

6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους για ζημιές που προκαλούνται από προεξέχον φορτίο ή από πτώση μεταφερομένου φορτίου από το ασφαλισμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρείται η κάλυψη όταν τα μεταφερόμενα προϊόντα συνίστανται ή περιέχουν εκρηκτικά υλικά ή αναφλέξιμα χημικά στοιχεία.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος προκληθείσες από υπαιτιότητα άλλου ανασφάλιστου οχήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος διαθέτει τεκμηριωμένα στοιχεία εναντίον του υπαιτίου.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS

Με την κάλυψη αυτή, προστατεύεται, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζεται, η κατηγορία Bonus – Malus του ασφαλισμένου οχήματος, τουλάχιστον από την πρώτη ζημιά που τυχόν συμβεί σε κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης.

9. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η κάλυψη ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών πρώτης ανάγκης όπως είναι η αποστολή εξουσιοδοτημένου ατόμου για την καταγραφή των στοιχείων του συμβάντος, τη λήψη φωτογραφιών, τη σύνταξη δήλωσης ατυχήματος και την έγκριση ρυμούλκησης του ασφαλισμένου οχήματος εφόσον έχει ακινητοποιηθεί.

10. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η κάλυψη ενεργοποιείται είτε σε περίπτωση εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα είτε σε περίπτωση μηχανικής του βλάβης και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών από συγκεκριμένη εταιρία οδικής βοήθειας. Συνήθως, η κάλυψη υπόκειται σε περιοριστικούς όρους, όπως τα γεωγραφικά όρια.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο οδηγός από ατύχημα που συνέβη κατά την κίνηση του ασφαλιζόμενου οχήματος, την επιβίβαση ή αποβίβασή του και έχει ως επακόλουθο το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα αυτού.

12. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου, σε περίπτωση είτε απώλειας του ασφαλισμένου οχήματος είτε ακινητοποίησής του, συνεπεία επέλευσης συγκεκριμένων ασφαλισμένων κινδύνων. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε χρονική αναμονή μερικών ημερών από την ημερομηνία δήλωσης της ζημιάς ή επέλευσης του κινδύνου.

13. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καλύπτονται οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου, όταν η προστασία αυτή κρίνεται αναγκαία και δεν είναι καταφανώς άδικη ή ασύμφορη (τα δικαστικά έξοδα να υπερβαίνουν το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης).

14. ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Καλύπτονται οι ιδίες ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία πυρκαγιάς από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη και εμπρησμό.

15. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

Καλύπτονται οι ιδίες ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία πυρκαγιάς από κακόβουλες πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες, οχλαγωγίες, στάσεις, απεργίες και γενικότερα, πολιτικές ταραχές.

16. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Καλύπτεται μόνο η ολική απώλεια του αυτοκινήτου υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται επίσημη καταγγελία στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Η αποζημίωση καταβάλλεται για την τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλισμένου οχήματος μετά την παρέλευση χρονικής περιόδου – συνήθως τριών μηνών – κατά τη διάρκεια της οποίας δεν καθίσταται δυνατή η εύρεση του αυτοκινήτου.

17. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Καλύπτεται η αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων τα οποία είναι στερεά προσδεδεμένα επί του ασφαλισμένου οχήματος και απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Κατ’ εξαίρεση, καλύπτονται και μη απαραίτητα αντικείμενα, (π.χ. ραδιοκασετόφωνο) υπό την προϋπόθεση δήλωσής των.

18. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστούν τα κρύσταλλα του ασφαλισμένου οχήματος από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τις ζημιές στα φανάρια και τους καθρέπτες.

19. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο ή άλλη καιρική διαταραχή. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.

20. ΧΑΛΑΖΙ

Εάν δεν υπάρχει σχετική εξαίρεση και αντιθέτως αναγράφεται ρητώς στον ορισμό της κάλυψης των φυσικών φαινομένων, καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία του φαινομένου του χαλαζίου. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.

21. ΣΕΙΣΜΟΣ

Εάν δεν υπάρχει σχετική εξαίρεση και αντιθέτως αναγράφεται ρητώς στον ορισμό της κάλυψης των φυσικών φαινομένων, καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία του φαινομένου του σεισμού. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.

22. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνιση από υπαιτιότητα ή όχι του ασφαλισμένου. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.

23. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημίες που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη τρίτων. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.

Διαβάστηκε 2312 φορές

Σας ενδιαφέρει...

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δήλωση ατυχήματος είναι τα εξής:

* Αδεια κυκλοφορίας
* Δίπλωμα οδήγησης
* Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
* Χαρτί Τροχαίας (εφόσον κλήθηκε και κατέγραψε το συμβάν)
* Φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος